Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató 

a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. a toborzás-kiválasztás tevékenysége során kezelt személyes adatokról

 

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. (a továbbiakban: „Ganz” vagy „Adatkezelő”) tevekénységének ellátásához szükséges emberierőforrás-igény folyamatos biztosítása érdekében online toborzási rendszert üzemeltet és toborzási és kiválasztási tevékenységet végez. A rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátásához külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz. A Ganz az ezen tevékenységek körében keletkezett adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

 

Adatkezelő:

Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.

Székhelye:

székhely: 1051 Budapest, Sas utca 1. II./1.

Cégjegyzékszáma

01-09-370392

Adószáma:

27984356-2-41

Telefonszám:

+36 1 483 6766

E-mail:

info@ganzelectric.com 

 

Adatfeldolgozó:

Evolution Consulting Kft.

Székhelye:

3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2. em.

Cégjegyzékszáma

05-09-014424

Adószáma:

14020991-2-05

E-mail:

info@evolution-consulting.hu

 

 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre: 

 

A Ganz az Érintett által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett személyes adatait kezeli így különösen, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait a Ganz a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a Ganznál megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez (általános – nem konkrét pozíció betöltésére irányuló – regisztráció) való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása, és az Érintettel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Érintett szabad döntésén múlik. 

 

 

Az adatkezelés joglapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés ideje:

 

Az adatkezelési idő attól függ, hogy az Érintett szeretné-e, ha a Ganz a megpályázott pozíción kívül a megadott adatai szerinti képzettségének, végzettségének, szakmai ismereteinek megfelelő más, be nem töltött pozícióhoz kapcsolódó kiválasztási folyamatba is bevonja az Érintettet. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés idejét az Érintett személyéhez kapcsolódóan egységesen kezeljük, azaz a kiválasztott adatkezelési idő irányadó valamennyi benyújtott pályázatára. 

 

Amennyiben Az Érintett nem konkrét pozícióra jelentkezik, hanem általánosan regisztrál, vagy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Érintett által megpályázott konkrét pozíción/pozíciókon kívül más, a végzettségének, képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő be nem töltött, vagy új pozíció esetén is figyelembe vehetők az adatai, akkor a Ganz az Érintett adatait legfeljebb a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztató elfogadását követő egy évig kezeli. Ha az egy éves időtartam lejártakor az Érintett éppen egy vagy több konkrét pozícióra történő kiválasztásban vesz részt, akkor a Ganz az Érintett adatait az adott – több megpályázott pozíció esetében a legkésőbb megpályázott pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli azzal, hogy a Ganz az utolsó beérkezett pályázatát követő 1 év elteltével – ha ettől eltérően nem nyilatkozik – automatikusan törli az Érintett adatait.

 

Amennyiben az Érintett konkrét pozícióra jelentkezik és azt szeretné, hogy adatait a Ganz kizárólag a megpályázott pozíció/pozíciók betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamatban vegye figyelembe, akkor adatait a Ganz a megpályázott - több megpályázott pozíció esetében pedig a legkésőbb megpályázott - pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: 

 

Az Érintett adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Ganz azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladata ellátáshoz ez elengedhetetlenül szükséges. Így például a Humánerőforrás-menedzsment munkavállalói a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Érintett személyes adatait. Megismerik továbbá azok a vezetők és munkatársaik is a személyes adatait, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

 

Az adatkezelés során a Ganz külső közreműködőt, az Evolution Consulting Kft.-t (3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2. em.) veszi igénybe, amely a rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít.

 

Érintetti jogok 

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már benyújtott az Adatkezelőhöz. Az Érintett által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

 

A Ganz a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja; 
 • az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Adatok helyesbítésének joga 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

  

Törléshez való jog 

 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog 

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről az Érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Érintett bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslat:

 

Bírósághoz fordulás joga 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük az Érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – közvetlenül keresse meg az Adatkezelőt az info@ganzelectric.com e-mail címen vagy a Ganz székhelyére (cím: 1051 Budapest, Sas utca 1. II./1.) címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

  

Panasztételi jog 

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap: www.naih.hu 

 

Toborzási Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat. Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes Érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Adatkezelési tájékoztató 

a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. a toborzás-kiválasztás tevékenysége során kezelt személyes adatokról

 

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. (a továbbiakban: „Ganz” vagy „Adatkezelő”) tevekénységének ellátásához szükséges emberierőforrás-igény folyamatos biztosítása érdekében online toborzási rendszert üzemeltet és toborzási és kiválasztási tevékenységet végez. A rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátásához külső közreműködőt – adatfeldolgozót – is igénybe vesz. A Ganz az ezen tevékenységek körében keletkezett adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

 

Adatkezelő:

Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.

Székhelye:

székhely: 1051 Budapest, Sas utca 1. II./1.

Cégjegyzékszáma

01-09-370392

Adószáma:

27984356-2-41

Telefonszám:

+36 1 483 6766

E-mail:

info@ganzelectric.com 

 

Adatfeldolgozó:

Evolution Consulting Kft.

Székhelye:

3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2. em.

Cégjegyzékszáma

05-09-014424

Adószáma:

14020991-2-05

E-mail:

info@evolution-consulting.hu

 

 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre: 

 

A Ganz arra törekszik, hogy az adott munkakörre létesítendő munkaviszony a Ganz és a lehetséges munkavállaló kölcsönös megelégedésére jöjjön létre. Ezért a konkrét munkakör betöltéséhez szükséges, az Érintett pályázatát is érintő kiválasztási folyamat során a Ganz az Érintett olyan személyes adatait kezeli, amelyek az adott munkakör betöltéséhez elvárt szakmai ismereteinek, tapasztalatainak, alkalmasságának, nyelvtudásának, képességeinek és kompetenciáinak felméréséhez szükségesek. Ilyen adatok lehetnek például a Ganz által összeállított szakmai feladatsorra adott megoldásai, válaszai és azok értékelése, nyelvtudásának értékelése a szakmai feladatsorra adott idegen nyelvű válaszai és az idegen nyelven folytatott beszélgetés alapján, illetve amennyiben ilyen készül, az Érintettel folytatott beszélgetésekről született feljegyzések.

 

Az adatkezelés joglapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés ideje:

 

Az adatkezelési idő attól függ, hogy az Érintett szeretné-e, ha a Ganz a megpályázott pozíción kívül a megadott adatai szerinti képzettségének, végzettségének, szakmai ismereteinek megfelelő más, be nem töltött pozícióhoz kapcsolódó kiválasztási folyamatba is bevonja az Érintettet. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés idejét az Érintett személyéhez kapcsolódóan egységesen kezeljük, azaz a kiválasztott adatkezelési idő irányadó valamennyi benyújtott pályázatára. 

 

Amennyiben Az Érintett nem konkrét pozícióra jelentkezik, hanem általánosan regisztrál, vagy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Érintett által megpályázott konkrét pozíción/pozíciókon kívül más, a végzettségének, képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő be nem töltött, vagy új pozíció esetén is figyelembe vehetők az adatai, akkor a Ganz az Érintett adatait legfeljebb a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztató elfogadását követő egy évig kezeli. Ha az egy éves időtartam lejártakor az Érintett éppen egy vagy több konkrét pozícióra történő kiválasztásban vesz részt, akkor a Ganz az Érintett adatait az adott – több megpályázott pozíció esetében a legkésőbb megpályázott pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli azzal, hogy a Ganz az utolsó beérkezett pályázatát követő 1 év elteltével – ha ettől eltérően nem nyilatkozik – automatikusan törli az Érintett adatait.

 

Amennyiben az Érintett konkrét pozícióra jelentkezik és azt szeretné, hogy adatait a Ganz kizárólag a megpályázott pozíció/pozíciók betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamatban vegye figyelembe, akkor adatait a Ganz a megpályázott - több megpályázott pozíció esetében pedig a legkésőbb megpályázott - pozíció betöltését követő 6 hónapig kezeli.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: 

 

Az Érintett adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Ganz azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladata ellátáshoz ez elengedhetetlenül szükséges. Így például a Humánerőforrás-menedzsment munkavállalói a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Érintett személyes adatait. Megismerik továbbá azok a vezetők és munkatársaik is a személyes adatait, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

 

Az adatkezelés során a Ganz külső közreműködőt, az Evolution Consulting Kft.-t (3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2. em.) veszi igénybe, amely a rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít.

 

Érintetti jogok 

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már benyújtott az Adatkezelőhöz. Az Érintett által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

 

A Ganz a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja; 
 • az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Adatok helyesbítésének joga 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  

 

Törléshez való jog 

 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog 

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről az Érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Érintett bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslat:

 

Bírósághoz fordulás joga 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük az Érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – közvetlenül keresse meg az Adatkezelőt az info@ganzelectric.com e-mail címen vagy a Ganz székhelyére (cím: 1051 Budapest, Sas utca 1. II./1.) címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

Panasztételi jog 

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap: www.naih.hu 

 

Toborzási Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat. Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes Érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.